Generalforsamling 2020

6. oktober 2020

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk A.m.b.A.


Nyhedsbrev Oktober 2020


Generalforsamling.


Andelshavere tilknyttet kraftvarmeværket indkaldes hermed til generalforsamling på Hvidsten Kro


Dato: Torsdag den 22. oktober
Tidspunkt: kl. 19.00


Dagsorden iflg. vedtægterne.


1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshaverne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er flg. bestyrelsesmedlemmer:
Knud Dinesen, Hvidsten
Erik Toelberg, Hvidsten
Heine Bertelsen, Hvidsten
Tommy Mikkelsen, Gassum
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Suppleanter på valg:
Søren Paetch, Hvidsten
Preben Olesen, Gassum
9. Eventuelt